สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด FACTSHEETDownload

     

การบริหารกองทุนโรคเรื้อรังปี 2559


การบริหารกองทุนโรคเรื้อรังปี 2559 ประเด็นหลัก การจัดสรรงบประมาณ คุณภาพบริการ จากการประเมินของMedResNet2558 ทิศทางการประเมินคุณภาพบริการปี 2559
 arunruch.k@nhso.go.th   

Project Manager :
044-248870-4 #,
@nhso.go.th
16/10/2558 16:59 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875