สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 เล่ม !!!


1. คู่มือกองทุนเล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลดคู่มือเล่มที่ 1 ขนาดไฟล์ 30 Mb.

2. คู่มือกองทุนเล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลดคู่มือเล่มที่ 1 ขนาดไฟล์ 5.4 Mb.

3. คู่มือกองทุนเล่มที่ 4 งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูงปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลดคู่มือเล่มที่ 1 ขนาดไฟล์ 1.8 Mb.


 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
07/11/2558 12:02 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875