สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดข่าว     

สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพโดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)


วันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ โดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยนางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ กลุ่มงานภารกิจบริหารกองทุน ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพโดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) รวมไปถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลประชากรด้วยการระบุตัวตนในการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนประชาชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีการจัดประชุมแบบสัญจรทั้ง 4 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ โดย นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ ได้กล่าวรายงานสถานการณ์การเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพและชี้แจงแผนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ รวมถึงแนวทางการขอรหัสผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบรรยายในเรื่องการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานลงทะเบียน ในครั้งนี้ด้วยคือ นายอรรถพงษ์ ดีเสมอ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายประสพสุข ผจญกล้า ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ โดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพฯ จนสามารถใช้งานได้จริงทุกหน่วยงาน สำหรับการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ โดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จะเริ่มใช้งานวันที่ 1 มีนาคม 2559
 pawinee.p   

Project Manager :
044-248870-4 #,
@nhso.go.th
25/01/2559 17:44 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875