สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดข่าว

     

อบรมเยาวชนแกนนำหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 (7-8 เม.ย.59 )


เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ และเครือข่ายเยาวชนกล้าดีเขตนครชัยบุรินทร์ จัดอบรมเยาวชนแกนนำหลักประกันสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เขตนครชัยบุรินทร์ จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแกนนำเยาวชนหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ เมื่อผ่านการอบรมเยาวชนสามารถถ่ายทอดและขยายผลความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพไปยังชุมชน และเครือข่ายในกลุ่มเยาวชนต่อไป โดยกิจกรรมใน 2 วันนี้ น้องๆจะได้รับการอบรมเรื่องของสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ สอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การถ่ายทอดบนเวทีเพื่อเป็นนักสื่อสารรุ่นใหม่ ที่จะสื่อสารถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสูตรที่ได้รับอบรมใน2วันนี้ ประกอบด้วย ความรู้และประวัติความเป็นมาระบบหลักประกันสุขภาพไทย บทบาทและหน้าที่ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน เท่าเทียมกัน การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ โดยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้น้องๆแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอตามความเข้าใจ โดยจะมีทีมวิทยากรค่อยเติมเต็มให้ น้องๆอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการให้ความรู้การจัดทำโครงการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมป้องกันโรคในชุมชน ด้านสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมให้น้องๆ โทรสอบถาม สายด่วน สปสช. 1330 กรณีเกิดปัญหาเรื่องของการใช้สิทธิการรักษา ให้นำปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องการใช้สิทธิการรักษา สอบถามไปยัง สายด่วน สปสช. 1330 จากนั้นให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอเพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 2.กิจกรรมศึกษาดูงานการเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับหัวข้อที่ต้องไปสัมภาษณ์ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ จิตอาสามิตรภาพบำบัด การรับส่งต่อ 1669 และผู้ป่วยเรื้อรัง/โรคค่าใช้จ่ายสูง จากนั้นแต่ละกลุ่มต้องมานำเสนอในรูปแบบเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากการศึกษาดูงานครั้งนี้
 supannee.c   

Project Manager : สุพรรณี ชูเวช
044-248870-4 #5657, 098-2797696
supannee.c@nhso.go.th
08/04/2559 18:00 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875