สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWS


     

แจ้งการโอนเงิน การจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data ครั้งที่ 2/2559


1. ข้อมูลจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (Point) งวดที่ 3,4/2559
2. ข้อมูลจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานฯ (Performance) งวดที่ 2/2559

เดือนที่บริการ มกราคม - มิถุนายน 2559 ระยะเวลา 6 เดือน

ซึ่งได้โอนเงินไปยังหน่วยบริการประจำ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 แล้ว
โดยหนังสือแจ้งการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport

หนังสือแจ้งการโอนงบประมาณ OP/PP Individual Data ครั้งที่ 2/2559
สปสช. 5.34/ว.0323 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

รายละเอียดการจัดสรรงบ สามารถเห็นข้อมูลและงบที่จัดสรร โดยข้อมูลสามารถแสดงได้ถึงระดับรพ.สต.
ได้ที่ รายละเอียดการจัดสรร OP Indiv ครั้งที่ 2-2559 (สปสช.เขต9).xlsx

“การโอนค่าใช้จ่ายในส่วนของหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำ จะโอนผ่านหน่วยบริการประจำ
ส่วนหน่วยบริการที่มีสถานะเป็นหน่วยบริการประจำ ทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยบริการส่งต่อ จะโอนตรงไปที่หน่วยบริการ”

ดังนั้น การโอนงบประมาณข้างต้นจึงโอนให้หน่วยบริการประจำและลูกข่ายในภาพ CUP เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการในเครือข่าย

การดำเนินการจัดสรรงบฯ เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายฯ
ตามคู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 เล่มที่ 1 หน้า 37
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2559 เล่มที่ 1

 chanokchut.y   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
14/10/2559 13:11 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875