สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

แจ้งการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวปี 60 วันที่โอน 25 ตุลาคม 2559 !!!


แจ้งการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวปี 60 วันที่โอน 25 ตุลาคม 2559 รายละเอียดการจัดสรร ดังนี้ 1. เงินค่าบริการผู้ป่วยนอก และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการพื้นฐาน 2. เงินจากการปรับเกลี่ย สำหรับบริหารจัดการระดับเขต /จังหวัด 3. เงินค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการพื้นที่กันดาร พื้นที่เสียงภัย และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เงิน PP non uc สำหรับสิทธิ์อื่นที่ไม่ใช่ UC ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินได้จากรายงานการโอนเงิน สปสช.
 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
25/10/2559 15:42 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875