สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

ดาวน์โหลดคู่มือกองทุนปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 4 เล่ม ฉบับ PDF !!!


ดาวน์โหลดคู่มือกองทุนปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 4 เล่ม ฉบับ PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NjAwMDAwMDQ2

สำหรับคู่มือดังกล่าว สำนักงานอยู่ระหว่างจัดส่งไปให้หน่วยบริการทุกแห่งต่อไปครับ

 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
01/11/2559 09:38 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875