สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการปี 2560 งวดที่1


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้แจ้งตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี 2560 (ปรับใหม่) และแจ้งแนวทางการสนับสนุนงบ วงเงินจำนวน 109,928,520 บาท โดยจัดสรรงบงวดที่ 1 ร้อยละ 50 ตามผลงานไตรมาส 3-4 ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 54,264,960 บาท ซึ่งได้ดำเนินการประมวลผลงานคำนวณงบจัดสรร และโอนงบให้หน่วยบริการ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอแจ้งจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปี 2560 งวดที่ 1 เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินวิเคราะห์ผลงาน และพัฒนาคุณภาพผลงานบริการต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถดาวส์โหลดไฟด์ข้อมูลผลงานได้ที่ http://korat.nhso.go.th และ http://164.115.22.73/r9health > ระบบควบคุมกำกับตัวชี้วัด เขต 9 ปี 2560 > ตัวชี้วัด QOF
 Tunyamai.c   

Project Manager :
044-248870-4 #,
@nhso.go.th
14/02/2560 16:32 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875