สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมฯอปท. (26-28 มีนาคม 2560)


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา
ร่วมกับสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิอปท. (เบิกจ่ายตรง) การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๐ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยของพนักงานจ้างท้องถิ่น”

ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมวี-วัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ LINK!!
 chanokchut.y   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
27/03/2560 15:54 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875