สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

สรุปข้อมูล การชดเชยบริการผู้ป่วยใน รอบ 6 เดือน !!


สรุปข้อมูล ผู้ป่วยใน รอบ 6 เดือน !! 1.สรุปการชดเชยผู้ป่วยใน IP ยอดก่อนหักเงินเดือน 2.ข้อมูลหักเงินเดือน และ เงินเดือนหักคงเหลือ 3.อัตราจ่าย Baserate คูณค่า K ราย CUP 4.สรุปผลรวม adjRw บริการในเขต และ นอกเขต ** ไม่รวมบริการกรณีเฉพาะ AE/HC/DMIS
 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
02/05/2560 15:05 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875