สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWS


     

เอกสารเตรียมความพร้อมประชาพิจารณ์ ฉบับ PDF3 ฉบับ


เอกสารเตรียมความพร้อมประชาพิจารณ์
เอกสาร ๑_Concept paper ร่าง พรบ. หลักประกันฯ

เอกสาร ๒_ร่าง พรบ.หลักประกันสุขภาพ

เอกสาร ๓_ตารางเปรียบเทียบ พรบ.เก่าและ พรบ.ใหม่

เอกสารเตรียมความพร้อมประชาพิจารณ์
กด Link นี้!! santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
03/06/2560 12:01 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875