สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

นำส่ง แบบแสดงข้อมูล การคุ้มครองสิทธิ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


    ดาวน์โหลด
  1. แบบแสดงข้อมูลเพื่อร่วมดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ
  2. นำส่งแบบแสดงข้อมูลการคุ้มครองสิทธิ

 kanda.t   

Project Manager : กานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์
044-248870-4 #5656, 084-439-0108
kanda.t@nhso.go.th
19/06/2560 16:42 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875