สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา


ด้วยอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต ๙ นครราชสีมา ในส่วนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘(๓) มีผลทำให้ตำแหน่งอนุกรรมการฯเขต ๙ นครราชสีมา ว่างลง จำนวน ๑ ตำแหน่ง เพื่อให้การคัดเลือกอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างมีความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงกำหนดประกาศรับสมัครผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเข้าประชุมคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่เขต ๙ นครราชสีมา(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ไว้ดังนี้ วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.๑) ติดต่อขอรับได้โดยตรงที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๙ นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ ๓.๒) Download ได้ที่ website ของสำนักงาน http://korat.nhso.go.th/ora/koratwebsite/index.php
 wanta.w   

Project Manager : วันทา หวังเลี้ยงกลาง
044-248870-4 #, 092-246-5755
wanta.w@nhso.go.th
11/07/2560 14:29 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875