สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมสรุปสถานการณ์ เบิกจ่ายชดเชยไตรมาส 1 (CLAIM) จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 24/02/2560 - 24/02/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม สสจ.สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/02/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้รับผิดชอบงาน Claim หน่วยบริการละ 2 คนดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ pornpis.n.jpg   

Project Manager : พรพิศ หนองขุ่นสาร
044-248870-4 #5669, 081-170-3915
pornpis.n@nhso.go.th
01/02/2560 15:24 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875