สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุม EMA เฟส 2 ปี 60 สำหรับ*** หน่วยบริการ 32 แห่งตามรายชื่อ แนบท้าย (งดจองที่พักสำหรับการลงทะเบียนนี้)


วันที่ 27/02/2560 - 27/02/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ เยือง เทอมินอล21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/02/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้รับผิดชอบงาน เวชระเบียน (พยาบาลหรือเวชสถิติ) และ ผู้รับผิดชอบ IT หน่วยบริการละ 3 ท่าน เบิกค่าใช้จ่ายจาก ต้นสังกัด กรณีต้องการเข้าพัก ติดต่อจองด้วนตนเอง ที่ โรงแรมที่จัดประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติม : *** เบิกค่าใช้จ่ายจาก ต้นสังกัด กรณีต้องการเข้าพัก ติดต่อจองด้วนตนเอง ที่ โรงแรมที่จัดประชุมดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160316161327.jpg   

Project Manager : ภัทราพร โสมาบุตร
044-248870-4 #-, 090-197 5181
patraporn.s@nhso.go.th
07/02/2560 17:15 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875