สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมในหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ รุ่นที่ 2


วันที่ 22/05/2560 - 22/05/2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/05/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : จ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานละ 2 ท่านดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151209131108.jpg   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
09/05/2560 12:20 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875