สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมทบทวน ติดตามการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)


วันที่ 29/5/2560 - 29/5/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : รร.ฟอร์จูนราชพฤกษ์ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม :ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151013152942.jpg   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
19/05/2560 11:32 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875