สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่าย UCEP


วันที่ 25/08/2560 - 25/08/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 25/08/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : หน่วยบริการเอกชน แห่งละ 2 ท่านดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ pornpis.n.jpg   

Project Manager : พรพิศ หนองขุ่นสาร
044-248870-4 #5669, 081-170-3915
pornpis.n@nhso.go.th
07/08/2560 15:19 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875