สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

การประชุมขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิอปท. ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2560


วันที่ 18/08/2560 - 18/08/2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 17/08/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานละ 1-2 ท่านดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151209131108.jpg   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
07/08/2560 16:27 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875