สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

การเชิงประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อของบกองทุนสุขภาพตำบล จ.บุรีรัมย์


วันที่ 28/08/2560 - 28/08/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 25/08/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : นายกหรือปลัด และกรรมการในส่วนของหน่วยบริการปฐมภูมิ, ผู้แทนภาคประชาชน) รวมกองทุนละ 3 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม : -ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 53048.jpg   

Project Manager : อัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
044-248870-4 #5625, 084-544-1004
adsadawut.s@nhso.go.th
10/08/2560 14:32 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875