สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงงบ 61 จังหวัดบุรีรัมย์ โรงแรมเทพนคร


วันที่ 16/11/2560 - 16/11/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 30/10/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 10 ท่าน 2.โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 5 ท่าน 3.โรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 3 ท่าน 4.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อำเภอละ 1 ท่านดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20141121135408.jpg   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
09/10/2560 13:24 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875