สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงแนวทางเรียกเก็บชดเชยปี 61 งาน Claim !! แคนทารี 14-15


วันที่ 14/11/2560 - 15/11/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 06/11/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ู1.ผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บชดเชย เช่น งานประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่ไอที รพศ/รพท แห่งละ 5 ท่าน , รพช ทุกสังกัด แห่งละ 3 ท่าน 2.สำนักงานสาธารสุขจังหวัด แห่งละ 5 ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : * การประชุมนี้ เบิกค่าใช้จ่าย จากต้นสังกัด ** การสำรองห้องพักกรณีต้องการพัก ด้วยตนเอง ได้ที่ 080-599-2889 คุณเมย์ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20141121135408.jpg   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
09/10/2560 15:20 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875