สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2560 และวางแผนการดำเนินงาน ปี 2561


วันที่ 07/11/2560 - 07/11/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมโรงแรมโคราช โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 30/10/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 53048.jpg   

Project Manager : อัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
044-248870-4 #5625, 084-544-1004
adsadawut.s@nhso.go.th
30/10/2560 14:47 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875