สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต ๙ นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 23/11/2017 - 23/11/2017 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/11/2017 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม :ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ swatchai.k.jpg   

Project Manager : สวัสดิ์ชัย คล้ายทอง
044-248870-4 #5663, 090-197-5226
swatchai.k@nhso.go.th
07/11/2560 11:19 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875