สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจสอบเวชระเบียนและการใช้งานระบบ eMA


วันที่ 01/12/2560 - 01/12/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 27/11/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้รับผิดชอบงานจัดเตรียมเวชระเบียนเพื่อการตรวจสอบ หน่วยบริการละ 2 คน ผู้รับผิดชอบงานประกัน สสจ.ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160316161327.jpg   

Project Manager : ภัทราพร โสมาบุตร
044-248870-4 #-, 090-197 5181
patraporn.s@nhso.go.th
09/11/2560 15:48 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875