สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเพื่อตรวจสอบเวชระเบียน coding รวมศูนย์ ครั้งที่ 1 สำหรับ Coder (เฉพาะ Coder)


วันที่ 13/12/2560 - 14/12/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 08/11/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : กรรมการตรวจสอบเวชระเบียน Coderดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160316161327.jpg   

Project Manager : ภัทราพร โสมาบุตร
044-248870-4 #-, 090-197 5181
patraporn.s@nhso.go.th
22/11/2560 13:26 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875