สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

การประชุมชี้แจงและกำกับติดตามผลงานการลงทะเบียนสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 (จ.สุรินทร์)


วันที่ 08/12/2560 - 08/12/2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 06/12/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ตามเอกสารดาวน์โหลด (หนังสือเชิญประชุม)ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151209131108.jpg   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
27/11/2560 11:06 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875