สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

การประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561


วันที่ 14/12/2560 - 22/12/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสำนักงานสาธารรสุขจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 17/12/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น จนท.การเงิน ,หน.บริหาร,เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นต้นดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ pornpis.n.jpg   

Project Manager : พรพิศ หนองขุ่นสาร
044-248870-4 #5669, 081-170-3915
pornpis.n@nhso.go.th
04/12/2560 13:56 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875