สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

ข่าวสาขาเขตพื้นที่


08/04/2559 อบรมเยาวชนแกนนำหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 (7-8 เม.ย.59 ) () สุพรรณี
25/01/2559 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพโดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ()
04/08/2558 สปสช.เขต 9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5) () สุพรรณี
22/07/2558 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จัดประชุมสิทธิประโยชน์ด้านยาและติดตามผลการเบิกชดเชยยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ประจำปี 2558 () สุพรรณี
09/06/2558 สปสช.เขต 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อให้ อปท.ทุกแห่งบันทึกข้อมูลรายงานอย่างถูกต้องครบถ้วน () สุพรรณี
08/06/2558 ประชุมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอเขตนครชัยบุรินทร์ () สุพรรณี
08/06/2558 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงในชุมชนเขตนครชัยบุรินทร์ () สุพรรณี
08/06/2558 เครือข่ายจิตอาสาเขตนครชัยบุรินทร์จับมือร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งกรรมการเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยเขตนครชัยบุรินทร์ () สุพรรณี
04/06/2558 การประชุมคัดเลือกอนุกรรมการฯ อปสข. ระดับเขตพื้นที่ () สุพรรณี
22/05/2558 คณะสื่อมวลชนเขตนครชัยบุรินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน Call Center สปสช.1330 () สุพรรณี
13/02/2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นประเภทหน่วยบริการปฐมภูมิ, หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ มีผลตั้งแต่ 5 ม.ค. 58 เป็นต้นไป... () อานิตย์
31/01/2558 เครือข่าย 9 ด้าน เร่งสร้างวิทยากรแกนนำ หวังขยายผลคนนครชัยบุรินทร์มีส่วนร่วมในระบบ UC () เสนีย์วรรณ์
28/01/2558 เปิดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เขตนครชัยบุรินทร์ () พูนชัย
21/01/2558 ประชุมคณะทำงานรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ๒๕๕๘ เขตนครชัยบุรินทร์ () พูนชัย
21/01/2558 ประชุมรับฟังนโยบายกระทรวงสาธรรณสุขเรื่อง Service Plan และชี้แจงการบริหารกองทุนปี 2558 () สุพรรณี
18/01/2558 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ () สกุลรัตน์
01/12/2557 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก เขต 9 นครชัยบุรินทร์ () พูนชัย
16/11/2557 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนร่วมสร้างหลักประกันสุขภาพ () สุพรรณี
12/11/2557 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. ประจำศูนย์เรียนรู้กองทุนตำบล () สุพรรณี
31/10/2557 ประชุมศูนย์ประสานงานฯ ประชาชนเขตนครชัยบุรินทร์ () สุพรรณี
30/10/2557 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จัดประชุมการขับเคลื่อนงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสู่การดำเนินงานเขตสุขภาพ () สุพรรณี
09/04/2557 อนุฯ 18(4) เดินสายสัญจรพบหน่วยบริการเขตนครชัยบุรินทร์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานคุ้มครองสิทธิ () เสนีย์วรรณ์
04/04/2557 สปสช. ชื่นชม รพ.หัวทะเล จ.นครราชสีมา ต้นแบบเชิกรุก ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง () สุพรรณี
04/04/2557 กองทุนตำบลฯ เขตนครชัยบุรินทร์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่เพื่อเตรียมขยายผลในอนาคต () เสนีย์วรรณ์
01/11/2556 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา เดินสายชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ประจำปี 2557 () สุพรรณี

Total 25 Record : 1 Page : 1 |

© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875