สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร


18/07/2560 Template ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับเขต (QOF) ปี 2561 () ธันยมัย
04/07/2560 ไฟล์ Power Point การใช้งานระบบประเมินหน่วยบริการ ปี 61 () อานิตย์
28/06/2560 แบบฟอร์มการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC๑) _ฉบับแก้ไข () สกุลรัตน์
28/06/2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่28มิถุนายน2560 ที่ รร.สีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา () สกุลรัตน์
23/06/2560 รายงานการประชุม คทง.ปฐมภูมิ เขต ครั้งที่ 2/2560 () สุภาพรรณ
23/06/2560 Template ไฟล์ Power Point นำเสนอ คณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับเขต () อานิตย์
19/06/2560 นำส่ง แบบแสดงข้อมูล การคุ้มครองสิทธิ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น () กานดา
01/06/2560 การรับข้อเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 60 โดย สปสช.เขต 9 นครราชสีมา () สุพรรณี
15/05/2560 การรับข้อเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 60 โดย สปสช.เขต 9 นครราชสีมา () สุพรรณี
02/05/2560 สรุปการเบิก รายการอุปกรณ์ (instrument) ปี 58 - ปี 60 !! () สัณทวี
02/05/2560 สรุปข้อมูล การชดเชยบริการผู้ป่วยใน รอบ 6 เดือน !! () สัณทวี
20/04/2560 แจ้งการจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 2560 !! (หนังสือแจ้งและรายละเอียดราย CUP) () พงศ์ผกา
18/04/2560 แบบรายงานการดำเนินงาน การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care :LTC) () สกุลรัตน์
17/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมประชุมชี้แจงเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 เม.ย. 60 () อานิตย์
04/04/2560 เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2560 (4 เมษายน 2560) () ชนกฉัตร
03/04/2560 สไลด์ประชุม ชี้แจงการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) () สกุลรัตน์
27/03/2560 เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมฯอปท. (26-28 มีนาคม 2560) () ชนกฉัตร
23/03/2560 รายงานการประชุม คทง.ปฐมภูมิ เขต ครั้งที่ 1/2560 () สุภาพรรณ
09/03/2560 สไลด์บรรยาย ชี้เจงการเงินกองทุน 27 มีนาคม 60 !! () สัณทวี
24/01/2560 หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินกองทุนฯ ระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ () สวัสดิ์ชัย
20/01/2560 คู่มือโครงการตัวอย่าง กองทุนตำบล !!!! () พรพิมล
11/01/2560 แบบขอ username seamless 4 DMIS () อรุณรัศม์
31/12/2559 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงานลงทะเบียนฯ ปี 2560 () ชนกฉัตร
02/12/2559 แจ้งข้อมูลผู้ใช้งานในระบบทะเบียนที่ไม่เข้าใช้งานเกิน 180 วัน (NHSO Authentication) () ชนกฉัตร
16/11/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร ประชุมชี้แจง Claim ปี 59 วันที่ 17-18 พ.ย. 59 โรงแรมวีวัน !! () สัณทวี
11/11/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร ประชุมชี้แจงงบวันที่ 14 พ.ย. 59 โรงแรมสีมาธานี () สัณทวี
02/11/2559 หนังสือเชิญเข้าร่วมดำเนินงาน LTC ปี60 () สกุลรัตน์
01/11/2559 ดาวน์โหลดคู่มือกองทุนปีงบประมาณ 2560 ทั้ง 4 เล่ม ฉบับ PDF !!! () สัณทวี
31/10/2559 หนังสือตอบข้อหารือการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) () สกุลรัตน์
26/10/2559 แนวทางการสนับสนุนงบ PPA ปี 2560 () สุภาพรรณ
20/10/2559 พื้นที่ดำเนินงาน ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ปี 2559 ระยะที่ 2 () สกุลรัตน์
20/10/2559 พื้นที่ดำเนินงาน ดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ปี 2559 ระยะที่ 2 () สกุลรัตน์
05/10/2559 เอกสารแนบสรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 5/2559 () สุภาพรรณ
05/10/2559 ฐานข้อมูลผู้ใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559) () ชนกฉัตร
03/10/2559 สไลด์ อ.ขวัญใจ บรรยายฟื้นฟู Auditor 59 มทส 15-16 ก.ย. () ภัทราพร
03/10/2559 ประกาศกองทุนปีงบประมาณ 2560 !!!! () สัณทวี
28/09/2559 ผลงาน-งบจัดสรร PPA ปี 2559 งวดที่ 3 () สุภาพรรณ
15/09/2559 แบบขอข้อมูลพื้นฐานหน่วยHD ปี 2560 () อรุณรัศม์
15/09/2559 สไลด์บรรยายฟื้นฟู Auditor 59 มทส 15-16 ก.ย. () สัณทวี
06/09/2559 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) () สกุลรัตน์
29/08/2559 แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC () สกุลรัตน์
27/08/2559 รายชื่อพื้นที่ อปท.เข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ LTC ปี 2559 ระยะที่ 1 () สกุลรัตน์
27/08/2559 แบบฟอร์มข้อเสนอการจัดบริการดูแลระยะยาว LTC () สกุลรัตน์
05/08/2559 สไลด์ประกอบการบรรยายสรุปผลตรวจเงิน UC จาก สตง วันที่ 5 สิงหาคม 59 () สัณทวี
03/08/2559 แนวทางการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงและขอเลขอนุมัติ (NHSO Client) () ชนกฉัตร
27/07/2559 แนวทางการเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น () สุภาพรรณ
25/07/2559 ผลงาน-งบจัดสรร PPA ปี 2559 งวดที่ 2 จำนวน 5 รายการ () สุภาพรรณ
15/07/2559 ตรวจสอบผลงาน QOF ข้อ 3.1-3.2 () สุภาพรรณ
14/07/2559 ูคู่มือแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนปี 2559 () ภัทราพร
13/07/2559 เอกสารประชุม การใช้จ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนตำบล)ในหน่วยบริการ (รพ.สต.) () พรพิมล
13/07/2559 การประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) ในหน่วยบริการ (รพ.สต.) เขต 9 นครราชสีมา ()
12/07/2559 ผลงาน-งบจัดสรร QOF ปี 2559 งวดที่ 2 () สุภาพรรณ
06/07/2559 สไลด์ประกอบการบรรยาย นพ.ฤทธิ์ทา เลิศคุณลักษณ์ () พูนชัย
05/07/2559 สไลด์ประชุมกลยุทธ์ในการดำเนินงานระบบ UC ร่วมกับ สสจ. (เตรียมรับการตรวจจาก สตง) 5 ก.ค. สตาร์เวลล์ บาหลี () พรพิศ
17/06/2559 เอกสารประกอบ - การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และ CPP (14-15 มิ.ย. 59 รร.สีมาธานี) () อานิตย์
16/06/2559 สรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 4/2559 () สุภาพรรณ
15/06/2559 แบบฟอร์มขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม (CPP - Contracting Provider Profile) () อานิตย์
10/06/2559 ฐานข้อมูลผู้ใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2559) () ชนกฉัตร
08/06/2559 คู่มือการดำเนินงาน Primary care Cluster สำหรับหน่วยบริการ () สุภาพรรณ
02/06/2559 เอกสารการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณการเยี่ยมบ้านโดยแกนนำเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯเขต9 () พูนชัย
30/05/2559 แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ปี 2014 Update () พิณทิพย์
27/05/2559 ผลงานตรวจสุขภาพพระ ปี 2558 () สุภาพรรณ
26/05/2559 เอกสารประกอบการประชุม KM Claim 59 วันที่ 26-27 พ.ค. 59 กรีนเนอรี่เขาใหญ่ () สัณทวี
21/05/2559 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 () สุภาพรรณ
21/05/2559 ตารางจัดสรรงบ PPD ปี 2559 () สุภาพรรณ
20/05/2559 ppt นำเสนอ กลุ่ม สสอ. 16 พค.59 () สุภาพรรณ
19/05/2559 แนวทางการสนับสนุนงบ PPA ปี 2559 () สุภาพรรณ
18/05/2559 แบบฟอร์มรายงาน FCT ปี 2558 () สุภาพรรณ
18/05/2559 แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพพระ ปี 2558 () สุภาพรรณ
16/05/2559 สถานการณ์การเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพฯ (เมษายน 2559) () ชนกฉัตร
12/05/2559 คู่มือตัวชี้วัด QOF ปีงบ 2560_ฉบับสมบูรณ์ () สุภาพรรณ
12/05/2559 แจ้งจัดสรรงบ PPA ปี 2559_3 รายการ () สุภาพรรณ
10/05/2559 เอกสารขั้นตอนจัดสรรงบประมาณ LTC ปี 2559 (Flow_LTC59) () สกุลรัตน์
04/05/2559 แบบฟอร์มเสนออนุมัตงบ LTC ปี 59 () สกุลรัตน์
04/05/2559 ยกเลิก_แบบฟอร์มเสนออนุมัตงบ LTC ปี 59 () สกุลรัตน์
28/04/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกชะลอไตเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ () อรุณรัศม์
18/04/2559 รายงานสรุปการโอนครบขั้นต่ำงวดที่ 1-3 และเงินสำรองขั้นต่ำปี 2559 () สัณทวี
11/04/2559 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 (สัญจรระหว่างวันที่ 1-8เม.ย.59) () สกุลรัตน์
08/04/2559 หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางเรียกเก็บชดเชยและประเด็นที่เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2559 วันที่ 26-27 พ.ค. 59 () สัณทวี
30/03/2559 สรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/2559_15 มีค.59 () สุภาพรรณ
29/03/2559 คู่มือเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2559 (P4P_59) () พิณทิพย์
15/03/2559 แบบขอ Username/Password เอดส์และวัณโรค () พูนชัย
15/03/2559 สไลด์อบรม \"TB Data Hub\" วันที่15 มี.ค.59 () พูนชัย
26/02/2559 ชี้แจงการจัดสรรงบ QOF ปี 2559 งวด1 ข้อ 4.1 (ASU) () สุภาพรรณ
23/02/2559 คู่มือเรียกเก็บชดเชยปีงบประมาณ 2559 ฉบับ PDF ขนาดไฟล์ 66.7 Mb. () สัณทวี
18/02/2559 ตารางจัดสรรงบ QOF ปี 2559 งวดที่ 1 () สุภาพรรณ
17/02/2559 ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่ส่งผลงาน FCT-ตรวจพระ ปี 2558 () สุภาพรรณ
17/02/2559 แนวทางการสนับสนุนงบ PPA ปี 2559 () สุภาพรรณ
05/02/2559 แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม Coding Audit ครั้งที่ 2 () ภัทราพร
05/02/2559 แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม Coding Audit ครั้งที่ 2 () ภัทราพร
04/02/2559 คู่มือการบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค () พูนชัย
04/02/2559 เอกสารแนบสรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2559_2 กพ.59 () สุภาพรรณ
04/02/2559 สรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2559_2 กพ.59 () สุภาพรรณ
03/02/2559 แบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียน ( สำหรับการอุทธรณ์ต่อ 1 ราย ) () ภัทราพร
03/02/2559 ค่มือ อุทธรณ์ออนไลน์ () ภัทราพร
02/02/2559 ผลงาน QOF ปี 2559 (ไตรมาส 3-4 ปี 2558) () สุภาพรรณ
26/01/2559 เอกสารประกอบการประชุมกลไกและการทำงานในระบบหลักประกัน 26 ม.ค. 59 โรงแรมซิติ้ปาร์ค โคราช () พรพิศ
30/12/2558 แนวทาง QOF ปี 59 (ฉบับเพิ่มเติม ตัวชี้วัดพื้นที่) () สุภาพรรณ
17/12/2558 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม CPP เดือน พฤศจิกายน 2558 ได้แล้วที่นี่!!! () อานิตย์
02/12/2558 สไลด์ประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงงบ 59 วันที่ 2 ธันวาคม 58 โรงแรมวีวัน โคราช () สัณทวี
23/11/2558 โปรแกรมติดตั้งและคู่มือการใช้งานระบบ NHSO Authentication 4.0 () ชนกฉัตร
23/11/2558 คู่มือการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม CPP V1 () อานิตย์
23/11/2558 แบบฟอร์มขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม CPP () อานิตย์
19/11/2558 แบบฟอร์ม ใบสมัครงาน () ธนภัทร
17/11/2558 เอกสารประชุมชี้แจง coder 12/11/2558 () ภัทราพร
07/11/2558 คู่มือบริหารงบกองทุนปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 เล่ม !!! () สัณทวี
06/11/2558 แจ้งแนวทาง QOF ปี 59 () สุภาพรรณ
16/10/2558 เงื่อนไขการชดเชยค่าบริการผ่าตัดตาต้อกระจกและเลเซอร์ตา ปี 2559 () อรุณรัศม์
12/10/2558 Template แบบสรุปผลงานตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ปี 2558 () สุภาพรรณ
05/10/2558 ขอเชิญดาวน์โหลด CPG COPD / ASHMA () พูนชัย
07/09/2558 แจ้งผลงาน/งบจัดสรร ตามเกณฑ์ คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2558 () สุภาพรรณ
29/08/2558 การจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางชนิดรุนแรง () พิณทิพย์
25/08/2558 แบบฟอร์มขอ Username&Password เพื่อบันทึกข้อมูลธาลัสซีเมีย () สกุลรัตน์
03/08/2558 ใบสมัครชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย () เสนีย์วรรณ์
22/07/2558 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 () สุพรรณี
06/07/2558 เอกสารประชุมสิทธิประโยชน์ยา 29-30 มิ.ย. 58 () พงศ์ผกา
03/07/2558 สรุปผลการรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สปสช.เขต9นครราชสีมา () พูนชัย
03/07/2558 เอกสารการประชุมเภสัชกรเขต 9 กองทุนเอดส์/วัณโรค () พูนชัย
03/07/2558 เอกสารการประชุมเภสัชกรเขต9 กองทุนเอดส์/วัณโรค ()
02/07/2558 สรุปผลการรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สปสช.เขต9นครราชสีมา ()
28/06/2558 QOF4.1 ร้อยละการใช้ยาใน URI AGE () พงศ์ผกา
19/06/2558 สไลด์ประกอบการบรรยาย Claim กรีนเนอรี 18-19 มิ.ย. () สัณทวี
09/06/2558 เอกสารการประชุมพัฒนาศักยภาพสรุปการวินิจฉัยโรคและการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2558 () ภัทราพร
26/05/2558 ไฟล์นำเสนอ การพัฒนาระบบข้อมูลและประมวลผลการบริการด้านจักษุ ()
18/05/2558 ไฟล์นำเสนอ การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (Behavioral Risk Factor Surveillance System : BRFSS) ()
18/05/2558 เอกสารสไลด์บรรยายประชุม เตรียมรับการตรวจ สตง.18 พ.ค. 58 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น () สัณทวี
15/05/2558 แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน “ระบบอนุมัติสิทธิโดยนายทะเบียนหน่วยงาน อปท.” ในโปรแกรมทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2558 () สุพรรณี
23/04/2558 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 () ชนกฉัตร
29/03/2558 เอกสารเบิกจ่ายยาเอดส์และวัณโรค 27 มี.ค.58 () พูนชัย
05/03/2558 เอกสารแนบสรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 2-58_11 กพ.58 () สุภาพรรณ
02/03/2558 โปรแกรม E-Claim เวอร์ชั่น 2.0 (บันทึกการเบิกกรณีการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น) () สุภาพรรณ
11/02/2558 แนวทางการใช้งานระบบอุทธรณ์ออนไลน์ (Audit Online) () ชนกฉัตร
19/01/2558 ประชุมรับฟังนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง Service Plan และชี้แจงการบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2558 สีมาธานี วันที่ 19 มกราคม 58 () สัณทวี
16/01/2558 แนวทาง QOF ปี 2558 () สุภาพรรณ
15/01/2558 แบบขอรับการสนับสนุนโครงการคนพิการปี 58 () เสนีย์วรรณ์
26/12/2557 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับชดเชยค่าบริการ ปีงบประมาณ 2558 () ชนกฉัตร
26/12/2557 ค่าชดเชยบริการใส่ห่วงและฝังยาคุมฯในสตรีอายุต่ำกว่า 20 ปี () พูนชัย
17/12/2557 คู่มือระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร (กรณีย้ายหน่วยงาน) () สุพรรณี
27/11/2557 เอกสารประกอบการสมัครขึ้นทะเบียนรหัสเจ้าหนี้การค้า (Vendor) () ชนกฉัตร
26/11/2557 การส่งข้อมูลขอรับค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น () พูนชัย
20/11/2557 เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพ Coder (14 พ.ย. 2557) () ชนกฉัตร
18/11/2557 ตารางการประชุมวิชาการประจำปี 2557 \"สุขภาพดีสมวัย อนามัยแม่และเด็กในยุค AEC\" () สุพรรณี
11/11/2557 แนวทางปฏิบัติในการเบิกระบบใบเสร็จรับเงิน กรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของพนักงานส่วนท้องถิ่น () สุพรรณี
04/11/2557 สรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2558 () สุภาพรรณ
04/11/2557 สรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 5/57 () สุภาพรรณ
31/10/2557 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 ()
27/10/2557 คู่มือแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน 2557 ฉบับสมบูรณ์ () ชนกฉัตร
27/10/2557 หนังสือแจ้งผล QOF ปี 2557 () สุภาพรรณ
24/10/2557 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ฉบับปรับปรุง ปี 2557 () ชนกฉัตร
24/10/2557 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีการรักษาโรคมะเร็ง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 () ชนกฉัตร
23/10/2557 แนวทางการดำเนินงาน OP/PP Individual data ปีงบประมาณ 2558 ()
22/10/2557 คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 เล่ม () สัณทวี
16/10/2557 คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง (CANCER PAYMENT REGISTRY : CPR) () ชนกฉัตร
09/10/2557 จัดสรรเงินยาสมุนไพร งวดที่ 1-3/2557 () พงศ์ผกา
09/10/2557 ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร () ธนภัทร
15/08/2557 สไลด์ประชุมกลไกการสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในเขตนครชัยบุรินทร์ 14-15 สิงหาคม 57 ณ อิมภูฮิลล์ อ.วังน้ำเขียว (15)
06/08/2557 เทมเพลต และตัวอย่าง ในการทำไฟล์นำเสนอเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม (32) อานิตย์
01/08/2557 โปรแกรม Workshop TMT (149) พงศ์ผกา
31/07/2557 คะแนน P4P คุณภาพระบบยา (หน่วยรับส่งต่อ) ปี 57_Final (182) พงศ์ผกา
23/07/2557 คะแนน QOF 4.2 ร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 โรคเป้าหมาย (285) พงศ์ผกา
22/07/2557 รายงานผลการดำเนินงาน Flu wk11 (1 พ.ค. - 20 ก.ค. 57) (57) พงศ์ผกา
30/06/2557 Score & Budget QOF ด้านที่ 3 (357) สุภาพรรณ
30/06/2557 สรุปประชุม คทง.ปฐมภูมิ ครั้งที่ 4/2557 (46) สุภาพรรณ
25/06/2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (106)
22/06/2557 เอกสารประกอบการประชุม HIV ณ ระยอง (10-12 มิย.57) (37)
15/06/2557 เอกสารประกอบการบรรยายการบันทึกโปรแกรม CPP (120)
12/06/2557 แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์10062557 (145) พรพิศ
30/05/2557 แนวทางปฏิบัติในการเบิกระบบใบเสร็จรับเงิน กรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของพนักงานท้องถิ่น (253) สุพรรณี
20/05/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (164) สุพรรณี
16/05/2557 เอกสารประกอบการประชุม DHML- 2 มิย.57 (136) สุภาพรรณ
14/05/2557 แบบประเมินมาตรฐาน ฯ ?ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ? (113) กานดา
14/05/2557 ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐาน, การบันทึกข้อมูล Data Center (145) กานดา
14/05/2557 แบบประเมินการดำเนินงานมิตรภาพบำบัด (การมี/ดำเนินงานกลุ่ม/ชมรม) (63) กานดา
14/05/2557 ตารางสรุปหน่วยบริการแสดงความจำนง/ผลการตรวจสอบ (ศูนย์มิตรภาพบำบัด) (53) กานดา
08/05/2557 แจ้งเปิดใช้งานเมนู รายงานการเบิกยาวัณโรคเข้า VMI (ในระบบ TB DATA HUB) (88)
08/05/2557 powerpoint flu 57 (153) พงศ์ผกา
07/05/2557 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน (94) พรพิศ
02/05/2557 การบันทึกข้อมูลโปรแกรมไข้หวัดใหญ่ (236) พงศ์ผกา
01/05/2557 ตารางสรุปผลการบริการตรวจคัดกรองและค่าตรวจTSH/Pap Smear เขต9 (129) พูนชัย
30/04/2557 คู่มือแนวทาง QOF ปี 2557 (ฉบับเพิ่มเติม) (213) สุภาพรรณ
30/04/2557 เกณฑ์และแบบตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี58 (144)
29/04/2557 สรุปประชุมชี้แจงหลักสูตร DHML วันที่ 10 เมย.57 (45) สุภาพรรณ
29/04/2557 แนวทาง DHML เขต 9 (48) สุภาพรรณ
25/04/2557 แบบขอ user name บันทึกข้อมูลคนพิการขาขาด (153) เสนีย์วรรณ์
24/04/2557 สำเนาหนังสือเชิญประชุม (มิตรภาพบำบัด 28-29 เมษายน 57 โคราชรีสอร์ท) (68) กานดา
24/04/2557 ppt ประชุม Core Team DHS @ รร.มิราเคิล 22 เมย.57 (44) สุภาพรรณ
21/04/2557 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบยากำพร้ากลุ่ม Antidotes (40) พงศ์ผกา
18/04/2557 Power Point หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา กรณีผู้ให้ฯ จ.บุุรีรัมย์ (44) กานดา
13/04/2557 Slide: How to Complete TB DATA (50)
11/04/2557 ppt ประกอบการประชุม DHML @10 เมย.57 (66) สุภาพรรณ
10/04/2557 คะแนน ASU ปี 57 (6 เดือนแรก) (339) พงศ์ผกา
09/04/2557 แบบฟอร์มเสนอชื่อรับการคัดเลือก "งานมิตรภาพบำบัด" ประจำปี 2556 (59) สุพรรณี
09/04/2557 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2556 (60) สุพรรณี
09/04/2557 Power Point มาตรา 41 จังหวัดชัยภูมิ (9 เมษายน 57) (35) กานดา
09/04/2557 Power Point หลักเกณฑ์แนะแนวทางการพิจารณากรณีผู้ให้ฯ จ.ชัยภูมิ (24) กานดา
07/04/2557 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดการข้อมูล" จ.นครราชสีมา (474)
04/04/2557 power point ม 41 นครราชสีมา (4 เมย 57) (74) กานดา
04/04/2557 Power point หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา กรณีผู้ให้ฯ จ.นครราชสีมา (56) กานดา
02/04/2557 คู่มือแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์ปี 2557 (155) พรพิศ
31/03/2557 คู่มือ การบันทึกระยะเวลารอคอย ต้อกระจก57 (44) อรุณรัศม์

Total 838 Record : 5 Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next

© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875