สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

Factsheet


26/08/2559 สรุปผลงานตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจำ ปี 2559 () สุภาพรรณ
25/07/2559 สรุปผลงาน QOF ปี 2559 () สุภาพรรณ
30/04/2559 สรุปผลงานตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ปี 2558 () สุภาพรรณ
16/10/2558 การบริหารกองทุนโรคเรื้อรังปี 2559 ()
16/10/2558 สรุปผลงานตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจำ ปี 2558 () สุภาพรรณ
21/09/2558 สรุปผลงาน QOF ปี 2558 () สุภาพรรณ
16/11/2557 สรุปผลการประเมินหน่วยบริการ ประจำปี 2558 ()
04/11/2557 Factsheet สรุปผล QOF-57 () สุภาพรรณ
27/07/2557 Factsheet OP/PP individual data 2557 (453)
30/06/2557 Factsheet สรุปผลงาน/การสนับสนุนงบ QOF ด้านที่ 3 (129) สุภาพรรณ
10/01/2557 สรุปผลการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ปี 2556 (487) สุภาพรรณ
27/11/2556 สรุปผลงานการบริหารจัดการ Asthma & COPD ปีประมาณ 2556 (435)
13/08/2556 เกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ ปี 2556 (ฉบับที่ 2 สรุปผลการประเมินเกณฑ์เขต) (579) สุภาพรรณ
13/08/2556 สรุปผลงานโครงการเยี่ยมบ้าน ปี 2556 (796) สุภาพรรณ
31/07/2556 สรุปผลงาน PCA ปี 2556 (577) สุภาพรรณ
03/06/2556 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2556 (448) พงศ์ผกา
29/05/2556 การเข้าถึงบริการทดแทนไต ปี2556(6เดือน) (244) อรุณรัศม์
12/05/2556 สถานการณ์การให้บริการ Stroke ในเขต นครชัยบุรินทร์ ปี 2555 (410) พิณทิพย์
12/05/2556 สถานการณ์การให้บริการผู้ป่วย STEMI ในเขต นครชัยบุรินทร์ (246)
26/04/2556 เกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ ปี 2556 (ฉบับที่ 1) (471) สุภาพรรณ
28/03/2556 วิเคราะห์การจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 ตาม Service Plan 10 สาขา. (458) อานิตย์
26/03/2556 สรุปผลงานการบริหารจัดการโรคปอดอุดกันเรื้อรัง (COPD) ปีประมาณ 2555 (389)
26/03/2556 สรุปผลงานการบริหารจัดการโรคหืด (Asthma) ปีประมาณ 2555 (275)
25/03/2556 สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนกรณีการใส่เครื่องช่วยฟัง (166)
29/10/2555 factsheet การส่งต่อข้ามเขตกรณี RW<2 (226) พรพิศ
25/09/2555 Factsheet สรุปผลการสนับสนุนงบ P4P ปฐมภูมิ ปี 2555_edit_250955 (437) สุภาพรรณ
26/08/2555 Fact sheet การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในผ่านระบบ e-Claim (253)
30/07/2555 สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนปี 2555 (271)
03/07/2555 สรุปจำนวนการเข้ารับบริการ การเบิกจ่าย 3 กองทุน EMCO (271) พรพิศ
28/06/2555 factsheetการชดเชยค่าบริการกองทุนผป.ในงวดเดือนตค-พย.54 (146) พรพิศ
26/06/2555 Fact Sheet คลินิกอดบุหรี่ ปี 55 (212)
26/06/2555 Fact Sheet ผลการบันทึกข้อมูลการให้ยามอร์ฟีนแก่ผู้ป่วย Palliative Care ในระบบ e-claim (188)
28/05/2555 Fact sheet OP/PP Individual Data (272)
27/05/2555 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2555 (137) พงศ์ผกา
02/05/2555 สรุปผลงาน On top payment ปี 2555 (112) สุภาพรรณ
18/04/2555 ผลงานการดำเนินงาน 4 เดือน ของตาต้อกระจก ของหน่วยบริการ ตามยุทธศาสตร์นครชัยบุรินทร์ (184)
30/03/2555 สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทย (121)
02/03/2555 สรุปผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2555 (103) อรุณรัศม์
13/02/2555 factsheetการชดเชยค่าบริการกองทุนผป.ในงวดเดือนตค-พย.54 (88) พรพิศ
06/02/2555 รายงานการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2551 - 2554 เทียบกับการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (84) อานิตย์
05/02/2555 Fact sheet เกณฑ์P4P หน่วยรับส่งต่อปี 2555 final (130) พิณทิพย์
30/01/2555 รายงานการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2555 (ไตรมาสที่ 1) (109)
26/12/2554 Factsheet OP/PP Individual Data ปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1/2555 (กรกฏาคม - กันยายน 2554) (88)
06/12/2554 รายงานการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2551 - 2554 เทียบกับการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (347) อานิตย์
06/12/2554 รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2554 (จัดสรรระดับเขต 30%) (283) อานิตย์
01/12/2554 Facesheet P4P คุณภาพระบบยาปี 54 (94) พงศ์ผกา
30/11/2554 Facesheet ผลงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2554 (105) พงศ์ผกา
18/10/2554 Factsheet OP/PP Individual Data 2554 (91)
25/09/2554 Fact Sheet ผลงานโรคหืดเขต 9 (ผลงานมค-มิย.54) (185)
30/08/2554 FactSheetการจ่ายชดเชยไตรมาส1-2554 (98) พรพิศ
02/08/2554 Facesheet สรุปผล P4P ปฐมภูมิ ปี 2554 (93) สุภาพรรณ
28/07/2554 ผลงานให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สัปดาห์ที่ 7 (1 มิ.ย. - 17 ก.ค. 54) (95) พงศ์ผกา
27/02/2554 สรุปผลการสนับสนุนงบ On top payment ปี 2554 (82) สุภาพรรณ
25/02/2554 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 (84) วีระชัย
18/01/2554 ผลการดำเนินงานกองทุนเอดส์ฯปี53 (84)
05/01/2554 Facesheet คลินิกอดบุหรี่ ปี 54 (91)
12/12/2553 Factsheet ผลการดำเนินงาน กองทุนแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2553 (85) กานดา
06/12/2553 Fact sheet สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ.2553 (138)
06/12/2553 Fact sheet สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 (83)
29/11/2553 Facesheet คุณภาพระบบยาตามเกณฑ์ P4P (183) พงศ์ผกา
20/09/2553 Facesheet มูลค่าการใช้ยาบัญชี จ.2 (ณ 31 ส.ค. 53) (85) พงศ์ผกา
20/09/2553 Facesheet ผลการดำเนินงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (สัปดาห์ 10) (81) พงศ์ผกา
13/09/2553 Facesheet สรุปผลการสนับสนุนงบ On top payment ปี 2553 และแนวทาง ปี 2554 (79) สุภาพรรณ
31/08/2553 Facesheet การจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพบริการ ประจำปี 2553 (P4P) (79) พรพิศ
31/08/2553 Facesheet การจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพบริการ ประจำปี 2553 (P4P) (74) พรพิศ
31/08/2553 Factsheet วิเคราะห์การให้บริการIPและการส่งต่อ(Coding Audit) (106) พรพิศ
31/08/2553 Factsheet วิเคราะห์การให้บริการ IP และการส่งต่อ (83) พรพิศ
05/08/2553 Factsheet ผลการตรวจสอบเวชระเบียน (Coding Audit) (98) พรพิศ
15/03/2553 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ปี 52 และการจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการปี งบประมาณ 2553 (123) อรุณรัศม์
14/12/2552 สรุปผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2553 (81) สุภาพรรณ
30/11/2552 โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ National AIDS Program (289)
22/11/2552 รายงานเปรียบเทียบรายรับงบเหมาจ่าย รายหัว รายจังหวัด (81)
20/10/2552 Facesheet P4P (84) พรพิศ
06/10/2552 การตรวจประเมินการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางเวชปฏิบัติประจำปี 2552 (100) พรพิศ
25/08/2552 สรุปผลงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แยกรายสปสช.เขต ณ 11 ส.ค.52 (95) อรุณรัศม์
08/08/2552 โครงการผ่าตัดต้อกระจก และรายงานการผลการดำเนินการ (158) สุภาพรรณ
24/07/2552 รายงาน การตรวจคัดกรอง Pap smear (งบ Composit Indicator ) (97)
23/07/2552 Facesheet PP Screenig (88) วีระชัย
23/07/2552 Facesheet influenza (79) อรุณรัศม์
28/06/2552 Factsheet โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (92) สุภาพรรณ
02/05/2552 รายงานการแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ PP Area Base (85)
19/04/2552 การตรวจสอบเวชระเบียนและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (Adj.RW) หลังการตรวจสอบฯ (183) พรพิศ
24/03/2552 รายงานผลการกการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการบริการทางการแพทย์ e-Claim (95)
23/03/2552 FACTSHEET มีนาคม 2552 (ผ่าตัดต้อกระจก) (93) สุภาพรรณ
22/02/2552 FACTSHEET กุมภาพันธ์ 2552 (งบลงทุน) (154) อานิตย์
15/02/2552 Factsheet กุมภาพันธ์ 2552 (แพทย์แผนไทย) (72) กานดา
15/02/2552 Factsheet มกราคม 2552 (85)
15/02/2552 Factsheet ธันวาคม 2551 (76)

Total 88 Record : 1 Page : 1 |

© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875