สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 20161123115652.jpg        นางสาวธันยมัย ฉันทวี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 098-279-7695
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5667
อีเมล์ tunyamai.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875