สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

บุคลากร

 wanta.w.jpg        นางวันทา หวังเลี้ยงกลาง
ตำแหน่งหัวหน้างาน
โทรศัพท์ 092-246-5755
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ
อีเมล์ wanta.w@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 
 20161123115652.jpg        นางสาวธันยมัย ฉันทวี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 098-279-7695
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5667
อีเมล์ tunyamai.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 
 20161123115852.jpg        นายวิวัฒน์ ปัญชุมภู
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 092-246-5745
โทรศัพท์สำนักงาน 044-248870-4 ต่อ 5683
อีเมล์ wiwat.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.วิเคราะห์และประมวลข้อมูลสุขภาพ สุขภาวะ ภาระโรค ดัชนีชี้วัดและรายงานด้านสาธารณสุข สถิติสาธารณสุขในระดับเขต 2.พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการบริหารยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลในระดับเขต

 


© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875