National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าไปคัดเลือกเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔

ประกาศคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าไปคัดเลือกเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา  (๑)   การคัดเลือกกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ เพื่อเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕   จำนวน ๑๐ สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย

(๑)   วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

(๒)  วิชาชีพทันตกรรม

(๓)  วิชาชีพเภสัชกรรม

(๔)  วิชาชีพกายภาพบำบัด

(๕)   วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

(๖)   สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(๗)  สาขารังสีเทคนิค

(๘)   สาขากิจกรรมบำบัด

(๙)   สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

(๑๐) สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา จะจัดประชุมเพื่อให้คัดเลือกกันเองเป็น

ผู้แทนของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ในระดับจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดให้คัดเลือกตัวแทนได้สาขาวิชาชีพละ ๑ คนและเป็นผู้แทนเข้าไปคัดเลือกเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ สมัยวาระ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  ตามกำหนดการ ดังนี้

(๑)   จังหวัดชัยภูมิ ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.    ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

(๒)  จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุมโรงแรมดิอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(๓)  จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเครสโค อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

(๔)  จังหวัดสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 (๒)   การคัดเลือกกันเองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัด 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา จะจัดประชุมเพื่อให้คัดเลือก

กันเองเป็นผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อเป็นผู้แทนเข้าไปคัดเลือกเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามรายละเอียดดังนี้

(๑)   จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุมโรงแรมดิอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

(๒)  จังหวัดสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


*เอกสารไฟล์แนบ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา ๐๔๔-๒๔๘-๘๗๐-๔