National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกกันเอง เป็น อปสข.เขต 9 นครราชสีมา

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา 


การคัดเลือกอนุกรรมการ ในส่วนของ
(๑)   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(๒)   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ หรือ โรงพยาบาลทั่วไป
(๓)   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
(๔)   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(๕)   ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา ๕๐(๕)แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๕ หรือศูนย์ประสานงาน
ภาคประชาชนหรือองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุขหรือคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่

วันที่รับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

*เอกสารไฟล์แนบ