National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพระดับเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา


ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลหรือผู้แทนองค์กรหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต ระหว่างวันที่ ๑ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต  ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                              ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังกล่าว  เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.       ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 


*เอกสารไฟล์แนบ