National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

Download เอกสารแนวทางการดำเนินงาน

รับสมัครผู้แทน อคม เทศบาล

ประกาศรับสมัครเข้ารบการคัดเลือกกันเองเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา 


 (๑) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานเทศบาล 

วันที่รับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม  – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.


ประกาศรับสมัคร 

ใบสมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

นางเนตรนภา ประชายะกา 

ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ ๐๓

โทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑-๔๖๐๒ 

โทรศัพท์สำนักงาน ๐๔๔-๒๔๘-๘๗๐-๔ ต่อ ๕๖๕๒