ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

จังหวัด
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
3000 นครราชสีมา 11,375,595 10,629,214 746,381 279,037
3100 บุรีรัมย์ 6,659,926 6,388,567 271,359 4.07 31,828
3200 สุรินทร์ 5,479,576 5,375,156 104,420 1.91 67,255 1.23
3600 ชัยภูมิ 4,282,211 4,099,196 183,015 4.27 20,164
รวม27,797,30826,492,13395.301,305,1754.70398,2841.43

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ (ชั้น 3) ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4424 8870-4 โทรสาร 0 4424 8875