สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดข่าว     

ประชุมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอเขตนครชัยบุรินทร์


วันที่ 5 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมอัษฏางค์ โรงแรมโคราชโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตสาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา นำทีมโดย นพ.อเนก มุ่งอ้อมกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา พญ.ลลิตยา กองคำ รองผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้ช่วยฯ ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเขตนครชัยบุรินทร์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอในบทบาทสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจในการบริหารจัดการควบคุมกำกับ ประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเน้นนโยบายสำคัญ family care team และ DHS (District Health System) โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งอำเภอ ผสมผสานทั้งงาน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู เข้าด้วยกัน เพื่อให้การเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่
 supannee.c   

Project Manager : สุพรรณี ชูเวช
044-248870-4 #5657, 098-2797696
supannee.c@nhso.go.th
08/06/2558 10:46 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875