สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดข่าว

     

สปสช.เขต 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อให้ อปท.ทุกแห่งบันทึกข้อมูลรายงานอย่างถูกต้องครบถ้วน


สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” โดยสัญจรทั้ง 4 จังหวัด 855 กองทุน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทีมวิทยากรระดับจังหวัดและกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้กองทุนฯ ทั้ง 4 จังหวัด รวมกว่า 1,000 คน โดยมีนายวีระชัย ก้อนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา กล่าวเปิดประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องระบบรายงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ปี 2557 นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีและรายงาน ข้อ 3 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกบัญชี และสรุปรายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ ลงในระบบโปรแกรมที่ สปสช.กำหนด ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องเข้ามารายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ผ่านทางโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง สปสช.จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลในระบบมีความเข้าใจและสามารถบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ภายในการประชุมได้มีการฝึกปฏิบัติจริงในการบันทึกข้อมูลพื้นฐานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การบันทึกข้อมูลด้านการเงินและบัญชี/การบันทึกข้อมูลการประเมินตนเองตามแบบประเมิน โดยทีมวิทยากรจาก ผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบล สปสช.เขต 9 นครราชสีมา พร้อมมีทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมเป็นครู ก. ให้คำแนะนำด้านการใช้โปรแกรมเบื้องต้น การจัดทำรายงานต่างๆ ด้วย
 supannee.c   

Project Manager : สุพรรณี ชูเวช
044-248870-4 #5657, 098-2797696
supannee.c@nhso.go.th
09/06/2558 16:41 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875