สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดข่าว     

สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จัดประชุมสิทธิประโยชน์ด้านยาและติดตามผลการเบิกชดเชยยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ประจำปี 2558


เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา จัดประชุมสิทธิประโยชน์ด้านยาและติดตามผลการเบิกชดเชยยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ประจำปี 2558 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เภสัชกร/บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด จำนวนกว่า 180 คน เพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาปี 2558 ติดตามผลการเบิกชดเชยยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงและพัฒนางานคุณภาพระบบยาตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (P4P) กองทุนแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับยาและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พญ.ลลิตยา กองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยการประชุมทั้ง 2 วันนี้ ได้มีการชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านยาจากวิทยากรหลายภาคส่วน อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ สิทธิประโยชน์ด้านยาสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคไตและการบริหารจัดการน้ำยาล้างไต โดยผู้รับผิดชอบ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ด้านวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนนักเรียน การให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผลงานตามเกณฑ์ P4P หน่วยบริการรับส่งต่อประจำปี 2558 การปรับปรุงแก้ไข Drug catalog เพื่อส่งเบิกค่ายาสิทธิราชการ อปท. UC ฯลฯ ทั้งนี้จากนโยบายด้านยาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาแล้ว จากการบริหารจัดการยาของ สปสช. ส่งผลให้เกิดการต่อรองราคายารวม ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดงบประมาณให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีละเกือบหมื่นล้านบาท และช่วยประหยัดงบประมาณให้กับกองทุนรักษาพยาบาลอื่นด้วย ส่งผลให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้ยาจำเป็น ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ หน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ ร่วมพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงยาและบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน
 supannee.c   

Project Manager : สุพรรณี ชูเวช
044-248870-4 #5657, 098-2797696
supannee.c@nhso.go.th
22/07/2558 12:12 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875