สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดข่าว

     

สปสช.เขต 9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5)


วันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5) เขตนครชัยบุรินทร์ ณ โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ทั้ง 4 จังหวัด จำนวนกว่า 80 คน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานรับเรื่องร้องเรียนของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาคระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการร่วมแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการในพื้นที่ โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้อีกด้วย จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษ “การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบหลักประกันสุขภาพ” โดยนายวีระชัย ก้อนมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญภายในงานคือ เวทีเสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์รับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา” โดยได้รับเกียรติจาก คุณผดุง จตุรภักดิ์ คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดนครราชสีมา คุณมีนา ดวงราษี หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ 50(5) จ.สุรินทร์ คุณศิริลักษณ์ ผดุงผล ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ รพ.ชัยภูมิ และคุณนฤมลล์ โสรัจจ์ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินรายการโดย พญ.ลลิตยา กองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมเสวนาได้ร่วมเล่าประสบการณ์รับเรื่องร้องเรียนในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มรายจังหวัด 4 กลุ่ม ในหัวข้อ “การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยรับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชนและหน่วยบริการ” โดยให้แต่ละกลุ่ม เล่าประสบการณ์ในการรับเรื่องร้องเรียนฯ ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ให้สมาชิกในกลุ่มฟังคนละ 1 เรื่อง และให้สมาชิกคัดเลือกมาจำนวน 1 เรื่อง เพื่อออกมาเล่าแลกเปลี่ยนให้แต่ละจังหวัดได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกัน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมที่ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5) เขตนครชัยบุรินทร์ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน สร้างความสัมพันธ์ให้กระชับมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาแนวทางการสื่อสารเรื่องสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 supannee.c   

Project Manager : สุพรรณี ชูเวช
044-248870-4 #5657, 098-2797696
supannee.c@nhso.go.th
04/08/2558 16:23 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875