สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWS



Download

     

รับสมัครงาน คนพิการ


สปสช.เขต 9 นครราชสีมารับสมัครงาน คนพิการ เพื่อ สนับสนุนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว โดยมีระยะเวลาการจ้างงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ




 thanapat.m   

Project Manager :
044-248870-4 #,
@nhso.go.th
19/11/2558 13:16 น.



© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875