สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

ข้อมูลการจัดสรรเงิน QOF


ให้ใช้ค่าคะแนนเป็นไฟล์ PDF ในระบบเป็นหลัก
 wiwat.p   

Project Manager : วิวัฒน์ ปัญชุมภู
044-248870-4 #5683, 092-246-5745
wiwat.p@nhso.go.th
17/08/2561 17:01 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875