สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

โปรแกรมแก้ไขข้อมูล OP/PP และ 43 แฟ้ม Data Correct


1.หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยบริการ รพ.สต. รพช. รพศ. ส่งข้อมูลเข้า HDC อีกครั้ง
2.หน่วยบริการที่ที PCU อยู่ในโรงพยาบาลและหรือ CUP SPLIT ให้ส่งข้อมูล เข้าระบบ HDC 43 แฟ้ม และ เว็บ OP/PP หน้าเขียว
ได้รับการสนับสนุนจาก ทีม สสจ.พระนครศรีอยุธยา และสสจ.ชัยภูมิ
 wiwat.p   

Project Manager : วิวัฒน์ ปัญชุมภู
044-248870-4 #5683, 092-246-5745
wiwat.p@nhso.go.th
28/09/2561 17:14 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875