สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการกำกับติดตามการเข้าถึงบริการในกลุ่มคนพิการและการดูแลผู้ป่วย sub acute


วันที่ 24/01/2561 - 24/01/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/01/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการกำกับติดตามการเข้าถึงบริการในกลุ่มคนพิการและการดูแลผู้ป่วย sub acuteดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 53048.jpg   

Project Manager : อัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
044-248870-4 #5625, 084-544-1004
adsadawut.s@nhso.go.th
10/01/2561 10:16 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875