สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 26/03/2561 - 26/03/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/03/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : กองทุนสมัครเข้าร่วม LTCดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151013152942.jpg   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
02/03/2561 09:42 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875