สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเครือข่ายคนพิการและเครือข่ายผู้สูงอายุ ปี 2561


วันที่ 16/03/2561 - 16/03/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมโรงแรมแคนทำรี่ โครำช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 15/03/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : ประชุมเครือข่ายคนพิการในการร่วมสนับสนุนและกากับติดตามการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ของคนพิการและผู้สูงอายุดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ adsadawut.s.jpg   

Project Manager : อัษฎาวุธ สาระสิทธิ์
044-248870-4 #5495, 0845441004
adsadawut.s@nhso.go.th
05/03/2561 09:40 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875