สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

การประชุมเพื่อประเมินผลลัพธ์การจัดบริการลดภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน


วันที่ 15/03/2561 - 15/03/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 12/03/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : 1.แพทย์ประจำคลินิคเบาหวาน 2.พยาบาลวิชาชีพ/case manager ประจำคลินิกเบาหวาน 3.นักกายภาพ 4.เจ้าหน้าที่บริหาร (การจัดซื้อจัดจ้าง) 5 รพ.ศ.รพ. M1-2ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160319141334.jpg   

Project Manager : อรุณรัศม์ กุนา
044-248870-4 #5672, 090-197-5223
arunruch.k@nhso.go.th
05/03/2561 11:35 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875