สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงพื้นที่ใหม่ ปี2561


วันที่ 15/03/2561 - 15/03/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมสตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 14/03/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : กองทุนที่สมัครรับเงิน LTC ปี 2561 ใน จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ตามรายชื่อแนบดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151013152942.jpg   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
06/03/2561 17:40 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875